Mediácie

Mediácia je dobrovoľný proces, vďaka ktorému sa spory v občianskych i obchodných  záležitostiach dostanú do stavu riešenia. Tretia strana – mediátor, je presne tou súčasťou „trojuholníka“, ktorý nezávisle a objektívne pomôže nájsť riešenie sporu medzi dvomi stranami. Základným predpokladom uskutočnenia mediácie je najmä dobrovoľnosť,  a teda súhlas oboch strán pokúsiť sa riešiť daný problém týmto spôsobom.

 

Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z.z., ktorým sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení garantuje účastníkom súdneho konania vrátenie súdneho poplatku vo výške 90 % zo zaplateného súdneho poplatku, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania.

Ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku.
Pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci.

 

Mediátor je fyzická osoba, ktorá prešla odbornou prípravou a je riadne zapísaná v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR. Mediátor je treťou, nezávislou a samostatnou stranou, ktorá má pomocou kultivovaného dialógu vytvoriť optimálny priestor na to, aby konflikt bol:

  • zrekonštruovaný
  • zrozumiteľne pomenoval záujmy obidvoch strán
  • v spolupráci s obidvomi stranami navrhol riešenie či poskytol návrhy možného riešenia sporu.

Mediátor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel.

Výhody mediácie:

  • Spôsob riešenia konfliktu mediáciou je podstatne šetrnejší k osobnej integrite zúčastnených.
  • Mediátor môže zefektívniť cestu k vyriešeniu sporu aj z hľadiska zmiernenia antagonistických postojov, a vytvoriť tak predpoklad k tomu, aby samotný vzťah medzi účastníkmi mediácie nebol úplne deštruovaný.  
  • Vhodne zvolená a zrealizovaná mediácia môže priniesť rýchle riešenia v záujme tretích osôb (napríklad detí), vo veľkej miere šetrí čas, energiu a finančné prostriedky zúčastnených.

Mediáciu je vhodné využiť v mnohých prípadoch z oblasti rodinného práva, pracovno-právnych vzťahov, obchodného práva i občianskeho práva.

Cenník - Mediácie


Doteraz sme realizovali

mediačných stretnutí