Naše vzdelávacie kurzy

Vzdelanie je najlepšou investíciou.

 

Vzdelávacie kurzy, ktoré vám ponúkame, sú jedinečné tým, že sú realizované v príjemnej, uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Účastníkov sa snažíme aktívne zapájať do prebiehajúceho školenia, pretože aj spätným precvičením vypočutej témy a príkladmi z praxe dochádza k podstatne lepšiemu a trvalejšiemu osvojeniu získaných vedomostí. Vzdelávacie kurzy sú vedené lektorkami s bohatými skúsenosťami z oblasti vzdelávania, a taktiež s dlhoročnou praxou v jednotlivých profesionálnych odboroch.

 

Aké vzdelávacie kurzy ponúkame?

 

V ponuke je široká škála kurzov vhodných pre rôzne stupne manažérov, ako je komunikácia, koučing, manažérske zručnosti, psychológia, riešenie sporov a konfliktov, a taktiež osobný rozvoj, príprava na nové životné etapy, a pod.

Zvoľte si kurz najvhodnejší práve pre Vás, podľa Vašich potrieb a záujmov. Veríme, že sa dozviete veľa zaujímavého a navyše spoločne strávime príjemný deň.

 

Kurzy sú prevažne jednodňové s miestom konania v Bratislave. V cene celodenných manažérskych kurzov je vždy zahrnuté občerstvenie a obed.

Pre firmy ponúkame okrem aktuálnej ponuky aj kurzy pripravené špeciálne podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek.

Manažérske kurzy

Efektívne riešenie sporov a konfliktov 300 €

workshop s praktickým nácvikom, 1 školiaci deň

Zameranie kurzu

 • spôsoby riešenia sporov a konfliktov
 • teória konfliktu
 • východiská z krízových situácií tak, aby nikto nebol „porazený“ a výsledkom je vzájomná kooperácia pri riešení problému

Cieľová skupina

 • nižší a stredný manažment
 • verejnosť

Detaily kurzu

V cene kurzu je občerstvenie a obed.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

12. 3. 2020 BA


Vyjednávanie v manažérskej praxi 300 €

workshop s praktickým nácvikom,1 školiaci deň

Zameranie kurzu

 • spôsoby vyjednávania
 • správny manažér by mal vedieť vyjednávať kultivovaným spôsobom
 • aké môžu byť výsledky vyjednávaní
 • ako postupovať pri zlyhaní vyjednávania

Cieľová skupina

 • riadiaci pracovníci na rôznych stupňoch riadenia
 • obchodníci

Detaily kurzu

V cene kurzu je občerstvenie a obed.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

5. 3. 2020 BA

26. 3. 20 BA


Pôsobivá prezentácia a vystupovanie na verejnosti 300€

Workshop

Zameranie kurzu

 • posilnenie silných stránok osobnosti
 • odstránenie slabých miest v prezentácii
 • nácvik prezentačných zručností, ktoré vždy zaberú
 • možnosť využiť aj ako techniku vedenia obchodného rozhovoru

Cieľová skupina

 • výkonní aj riadiaci pracovníci, od ktorých sa očakáva presvedčivé vystupovanie na poradách, na verejnosti
 • interní firemní lektori

Detaily kurzu

V cene kurzu je aj občerstvenie a obed.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

27. 2. 2020 BA

19. 3. 2020 BA


Pracovná psychológia 300 €

workshop

Zameranie kurzu

 • vnútorné podmienky pracovného procesu (schopnosti, zručnosti, motivácia pracovníka)
 • vonkajšie podmienky pracovného procesu (vybavenie pracoviska, hluk, osvetlenie, design)
 • medziľudské vzťahy, výber pracovníkov, tvorba tímov
 

Cieľová skupina

 • vedúci pracovníci, manažéri
 • HR zamestnanci
 

Detaily kurzu

V cene kurzu je občerstvenie a obed.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

11. 3. 2020 BA


Koučing a efektívna komunikácia 300 €

workshop s diskusiou, 1 školiaci deň

Zameranie kurzu

 • formy koučingu a situácie, kedy s ním možno pracovať
 • riadenie formou spolupráce postavené na zrozumiteľnej komunikácii a na podpore osobného rozvoja podriadených

Cieľová skupina

 • nižší a stredný manažment

Detaily kurzu

 

V cene kurzu je aj občerstvenie a obed.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

24. 2. 2020 BA

16. 3. 2020  BA


Manipulácia a nátlak v profesionálnej praxi 300 €

workshop s praktickými ukážkami, 1 školiaci deň

Zameranie kurzu

 • neverbálna komunikácia a jej zákonitosti
 • ako sa brániť nekalým komunikačným hrám
 • ako dosiahnuť svoje ciele a zároveň dodržať etiku a morálku

Cieľová skupina

 • stredný a vyšší manažment

Detaily kurzu

V cene kurzu je občerstvenie a obed.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

26. 2. 2020 BA

18. 3. 2020 BA


Biznis protokol 240 €

workshop, 6 hodín

Zameranie kurzu

 • zásady biznis etikety pri pracovných rokovaniach a spoločensko – pracovných udalostiach

Cieľová skupina

 • manažéri, ktorí reprezentujú spoločnosť
 • pracovníci personálnych útvarov
 • riadiaci pracovníci
 • vrcholoví manažéri
 • verejnosť

Detaily kurzu

Na čo sa zameriame:

Súčasťou firemnej kultúry je určite aj imidž jej zamestnancov, manažérov, vrcholového manažmentu. Všetko sa odvíja od povahy firmy, jej obchodnej činnosti, alebo zamerania inštitúcie či organizácie. Skúsenosť ukazuje, že značná časť vrcholových manažérov si so svojim obliekaním a vystupovaním na verejnosti dokáže poradiť.

Čo ale so stredným manažmentom a ostatnými pracovníkmi?

Ako jasne, zrozumiteľne a akceptovateľne definovať pravidlá obliekania a správania sa zamestnancov?

Ako ich s týmito pravidlami oboznámiť taktne, pritom však dostatočne dôrazne na to, aby si ich osvojili?

 

Čo vám kurz prinesie:

 • imidžové poradenstvo zohľadňujúce profesiu, postavenie vo firemnej hierarchii i osobnosť jednotlivca
 • sumár najdôležitejších zásad
 • spoločenskú etiketu v praxi
 • pravidlá stolovania a iné užitočné rady

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

10. 3. 2020 BA

24. 3. 2020 BA


Mediálny tréning 300 €

tréning, nácvik, 1 školiaci deň

Zameranie kurzu

Mediálny tréning – zameranie:

 • ako vychádzať s médiami
 • správne vystupovanie pred kamerou alebo mikrofónom
 • spoznanie zákonitostí mediálneho prostredia

Cieľová skupina

 • výkonní pracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s médiami
 • pracovníci útvarov komunikácie
 • pracovníci tlačových odborov
 • tlačoví hovorcovia

Detaily kurzu

Na čo sa zameriame:

Praktický nácvik:

 • vystupovanie pred kamerou
 • vystupovanie pred mikrofónom
 • príprava vyjadrení pre jednotlivé typy médií
 • ako zostaviť tlačovú správu, informáciu
 • ako pripraviť stanovisko
 • organizácia interview, tlačovej konferencie a briefingu
 • ako vhodne reagovať na otázky médií
 • vhodné typy podujatí pre zástupcov médií
 • tlačový zákon v praxi

 

Čo vám kurz prinesie:

 • praktické zručnosti, ktoré môžete využiť pri kontakte s médiami
 • väčšiu sebaistotu
 • schopnosť rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu
 • správne formulovať informácie a vyjadrenia

V cene kurzu je aj občerstvenie a obed.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

8. 10. 2019 BA

11. 11. 2019 BA


Zvládanie stresu a relaxácia 300 €

seminár s dôrazom na praktické cvičenia, 1 školiaci deň

Zameranie kurzu

 • spoznanie vplyvu stresu, ktorý negatívne ovplyvňuje výkonnosť
 • základy psychohygieny
 • spôsoby rýchlej regenerácie fyzických a psychických síl

Cieľová skupina

 • výkonní a riadiaci pracovníci, ktorí čelia enormnému tlaku
 • verejnosť

Detaily kurzu

V cene kurzu je aj občerstvenie a obed.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

25. 2. 2020 BA

17. 3. 2020 BA


Kľúčové faktory efektívnej a zrozumiteľnej komunikácie 300 €

workshop s praktickým nácvikom, 1 školiaci deň

Zameranie kurzu

 • ako  nehovoriť veľa, ale k veci
 • ak niečo bolo povedané, neznamená to, že to tak bolo pochopené aj druhou stranou
 • ako hovoriť, písať a vyjadrovať sa tak, aby boli omyly minimálne a efekt maximálny

Cieľová skupina

 • pracovníci útvarov internej a externej komunikácie
 • pracovníci personálnych útvarov
 • riadiaci pracovníci
 • vrcholoví manažéri

Detaily kurzu

Interná a externá firemná komunikácia sú ako tepnový a žilový systém organizmu. Preto by interná a externá komunikácia mali byť súvislý, dobre riadený tok informácií, ktoré prichádzajú včas a na správne miesto, aby organizmus zásobili potrebným kyslíkom a umožnili jeho fungovanie. Taktiež má filtrovať prebytočné informácie a čistiť od nich prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Akákoľvek trhlina v systéme môže spôsobiť kolaps. A kolaps si žiadna úspešná spoločnosť dovoliť nemôže.

Interná komunikácia:

 • čo je jej súčasťou
 • koho sa týka
 • ako ju definovať
 • ako určiť jej cieľové skupiny
 • aké nástroje zvoliť, ako formou ju realizovať

Externá komunikácia:

 • prečo treba nastaviť jej pravidlá
 • ako ju riadiť a usmerňovať
 • komu, a za akých podmienok zveriť jej výkon
 • ktoré organizačné zložky firmy by mali na nej participovať a akou mierou
 • ktoré z nástrojov sú účinné, osvedčené a ktoré prekonané.

A ako bonus sa spoločne zamyslíme, ako účinne premostiť obe formy firemnej komunikácie.

 

Čo vám kurz prinesie:

 • komplexný pohľad na problematiku firemnej komunikácie
 • praktické ukážky, tipy a rady
 • výmenu názorov s odborníkmi a kolegami z praxe

V cene kurzu je občerstvenie a obed.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

3. 3. 2020 BA

31. 3. 2020 BA


Objednávka

Osobný rozvoj

Mantra úspechu 300 €

workshop

Zameranie kurzu

 • ako byť úspešný v profesijnom aj súkromnom živote
 • presvedčivé vystupovanie
 • dosahovanie vytýčených cieľov
 • ako zostať motivovaný
 • ako nevyhorieť a byť úspešný z dlhodobého hľadiska
 • ako klásť dôraz na detaily a prečo
 • zostať sústredný aj keď zdanlivo „netreba“

Cieľová skupina

 • manažéri
 • pracovníci personálnych útvarov
 • riadiaci pracovníci
 • verejnosť

Detaily kurzu

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

2. 3. 2020 BA

30. 3. 2020 BA


Reštart života 144 €

workshop

Zameranie kurzu

 • venujte si deň optimizmu a pochopenia vlastnej cesty
 • rýchlokurz radosti zo života a hlavne zo seba
 • vždy sa dá začať odznova
 • pochopenie svojich vlastných rozhodnutí

Cieľová skupina

 • ženy, ktoré chcú zmeniť svoj doterajší život

Detaily kurzu

Workshop je určený ženám, ktoré chcú zmeniť svoj doterajší život a majú už dosť smoly, ktorá sa im stále lepí na päty. Venujte si deň optimizmu a dobrých správ, naučíte sa opäť  užívať si radosti bežného života a venovať sa sebe a svojmu JA.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

9. 3. 2020 BA

23. 3. 2020 BA


Osobný branding 144 €

worshop 1 školiaci deň

Zameranie kurzu

 • budovanie vlastného imidžu
 • načo potrebujeme dobrý osobný branding
 • vnímanie seba samého
 • ako ma vnímajú ostatní
 • akú máte povesť?
 • definovanie svojich hodnôt

Cieľová skupina

verejný kurz

Detaily kurzu

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

4. 3. 2020 BA

25. 3. 2020 BA


Objednávka

Individuálne kurzy

Individuálne kurzy

Zameranie kurzu

Všetky manažérske kurzy a kurzy osobného rozvoja ponúkame aj ako individuálne vzdelávanie pripravené na mieru podľa vašich predstáv a požiadaviek.

Cieľová skupina

 • zamestnanci
 • verejnosť

Detaily kurzu

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

Darina Szabó
Vyštudovala humanitné vedy na Univerzite Komenského. Počas svojej 25 ročnej praxe pracuje hlavne ako terapeutka, a taktiež ako lektorka, koučka a trénerka meditácie. Pôsobí aj ako konzultantka pre niektoré televízne programy. Vyučuje nielen v slovenčine, ale aj v angličtine a arabčine.

Mgr. Darina Szabó |

Termíny na základe dohody


Objednávka